Småstugorna -en kulturmiljö

INFORMATION TILL SMÅHUSÄGARE I BÄLLSTA
(Källa: Informationsblad från Stadsbyggnadskontoret, April 1995)

Bällsta småstugeområde byggdes ut under åren 1940-44. I Bällsta uppfördes totalt ca 200 stugor genom självbyggeri i stadens regi, vilket innebar att stugägarna själva byggde sin stuga. Materialet och instruktionerna tillhandahölls av kommunens småstugebyrå. Här finns också 20 stugor som såldes färdigbyggda. De flesta husen i området är enplansstugor.
Husen ligger regelbundet placerade med långsidorna längs gatan. Stadsplanen är strikt, med långa raka gator. Fasadmaterialet är träpanel med locklist och taken hade ursprungligen rött lertegel. Trädgårdarna och planteringarna längs gatorna är viktiga inslag i miljön.

KULTURVÄRDET
På kartan inringad del av Bällsta är i Stockholms översiktsplan redovisad som värdefull kulturmiljö. Detta innerbär enligt plan- och bygglagen att förändringar av gator och byggnader m m ska utföras med stor hänsyn till helhetsmiljön och kulturvärdena. Förutom småhusen omfattas även andra typer av hus och miljöer inom området av kulturvärdet.
De allra flesta byggnaderna i området bidrar positivt till den enhetliga miljön och den fina stadsbilden.

TILLBYGGNAD ELLER ÄNDRING AV BYGGNAD
Det är viktigt att området bevarar sin småstugekaraktär. Byggnadernas exteriörer är väsentliga för miljön och helhetsintrycket. Förändringar ska därför göras med varsamhet. Det är också viktigt att byggnaderna underhålls på ett sådant sätt att deras särart bevaras.
Småstugekaraktären kan bevaras om eventuella tillbyggnader görs in mot gården och underordnar sig den ursprungliga stugans volym.
Glöm inte bort att ny- och tillbyggnader och de flesta ändringarna på eller i huset, t ex byte av fasad- och takmaterial, fodrar bygglov. Inre ändringar fodrar efter 1 juli 1995 endast bygganmälan.

MATERIAL OCH FÄRG
Val av fasadmaterial, takmaterial och utformning av byggnadsdetaljer som fönster och ytterdörrar påverkar husets utseende väsentligt. Försök därför så långt som möjligt att behålla det ursprungliga eller ersätt med nytt i utförande lika befintligt. Även husens kulör har stor betydelse för miljön.

RÅDGIVNING
Stockholms stadsbyggnadsnämnd ansvarar för planering och bygglovsgivning inom området. Stadsbyggnadskontoret ger tillsammans med stadsmuseet råd och information om hur förändringar som rör husets utseende kan utföras för att kulturvärdena ska kunna tas till vara.

VAR RÄDD OM ERT FINA HUS!
Det är något att vara stolt över!